Obavijest o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja za 2019.

Ispiši stranicu
Veličina teksta: A A A

Odnosi se na: 

 • JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
 •  PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA
 •  PRORAČUNSKE I IZVANPRORAČUNSKE KORISNIKE PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dostavljaju financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., u rokovima i na način propisan odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine 3/15, 93/15, 135/15, 2/17,  28/17 i 112/18).

Prema odredbama članka 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. i Referentna stranica, dostavljaju se FINA-i u elektroničkom obliku. Uz elektronički oblik Referentne stranice, predaje se i njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.

 

Državnom uredu za reviziju (Središnjem uredu ili područnom uredu) se financijski izvještaji (uključujući i Bilješke) te Referentna stranica dostavljaju u elektroničkom obliku,a uzelektronički oblik Referentne stranice, predaje se i njen ispis ovjeren potpisom odgovorne osobe i pečatom.Ispis Referentne stranice predaje se osobno ili zemaljskom poštom. Adrese i e-adrese Središnjeg ureda i područnih ureda su objavljene na mrežnoj stranici, http://www.revizija.hr/hr/kontakt/.

 

Za predaju financijskih izvještaja u elektroničkom obliku koriste se obrasci objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva financija, https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177 i Državnog ureda za reviziju, http://www.revizija.hr/hr/obrasci. S obzirom na to da su u obrascima dorađene postojeće kontrole za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019., potrebno je preuzeti najnoviju verziju obrazaca, onu koja u nazivu ima v.5.0.8.

 

Također, na mrežnim stranicama Ministarstva financija (na kojima su objavljeni obrasci financijskih izvještaja), objavljena je Okružnica o predaji financijskih izvještaja za 2019.

 

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019.

po skupinama obveznika i rokovima dostave

Državnom uredu za reviziju (Središnjem uredu ili područnom uredu)

 

Obveznik

Financijski izvještaji

Rok dostave

proračunski korisnici državnog proračuna

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke

do 31. siječnja 2020.

proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – razina 21 i 31

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke

do 31. siječnja 2020.

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke

do 17. veljače 2020.

izvanproračunski korisnici državnog proračuna

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke

do 17. veljače 2020.

izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 • Bilanca
 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 • Izvještaj o obvezama i
 • Bilješke

do 17. veljače 2020.

 

Financijske izvještaje dostavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se nalaze na popisu iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva financija,

https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/registar/178

 

                                                             GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR

                                                             mr. Ivan Klešić, dipl. oec., v.r.

Kontakt