Donesen novi Zakon o Državnom uredu za reviziju

Hrvatski sabor je na 11. sjednici donio novi Zakon o Državnom uredu za reviziju, koji je objavljen u Narodnim novinama 25/19, od 13. ožujka 2019., a stupa na snagu 21. ožujka 2019. Novine u odnosu na dosadašnji Zakon, odnose se, između ostalog, na obavljanje revizije Hrvatske narodne banke te sankcioniranje onih subjekata revizije i zakonskih predstavnika subjekata revizije koji u propisanom roku ne dostave Državnom uredu za reviziju plan...

Pročitajte više ›

Obavijest o glasovanju u Hrvatskom saboru

Hrvatski sabor je na 11. sjednici, 15. veljače 2019. prihvatio izvješća Državnog ureda za reviziju: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača za 2017. (109 glasova ZA i jedan PROTIV), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna (110 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica (111 glasova ZA), Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dodjeljivanja i korištenja tekućih donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (110 glasova ZA i dva SUZDRŽANA) te Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima (107 glasova ZA).

Obavijest o dostavi izvješća Hrvatskom saboru

Državni ured za reviziju je 20. prosinca 2018. dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2018., te sljedeća izvješća: Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, u čijem su prilogu 23 pojedinačna izvješća (20 ministarstava i tri zavoda), Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji lokalnih jedinica, u čijem je prilogu 71 pojedinačno izvješće (jedanaest gradova i 60 općina), Izvješće...

Pročitajte više ›

Ivan Klešić ponovo imenovan za glavnog državnog revizora

Hrvatski sabor je, u skladu s odredbama članka 8. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), na 10. sjednici 3. prosinca 2018. imenovao mr. Ivana Klešića, dipl. oec. za glavnoga državnog revizora na vrijeme od 8 godina. Glavni državni revizor stupa na dužnost 11. prosinca 2018. 

Bilateralna posjeta glavnoga državnog revizora Republike Albanije

U službenom posjetu Državnom uredu za reviziju boravio je 8. i 9. studenoga 2018. Bujar Leskaj, glavni državni revizor Republike Albanije sa suradnicima. Teme službene posjete bile su informiranje o razvojnim novostima, obavljanje paralelnih revizija te efekti twinning projekta kojeg su u albanskom državnom uredu za reviziju obavljali u protekle dvije i pol godine državni uredi za reviziju Republike Hrvatske i Republike Poljske. Osim...

Pročitajte više ›

Potpisan sporazum o suradnji s Državnim uredom za reviziju Republike Poljske

Državni ured za reviziju Republike Hrvatske i Državni ured za reviziju Republike Poljske potpisali su u Dubrovniku 12. listopada 2018. Sporazum o međusobnoj suradnji, kojim je utvrđena suradnja u okviru INTOSAI-a, EUROSAI-a i Kontaktnog odbora EU te bilateralna suradnja na projektima tehničke pomoći za zemlje kandidate za ulazak u Europsku uniju.

Kontakt