Budget

Print page
Text size: A A A

Razdjel/glava 185/05

FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018.

           

Aktivnost Izvor Račun Naziv računa Plan za 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018.
1 2 3 4 5 6 7
RAZDJEL 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 55.981.006 57.033.599 57.739.936
GLAVA 18505 55.981.006 57.033.599 57.739.936
22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV 55.981.006 57.033.599 57.739.936
2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU 55.981.006 57.033.599 57.739.936
A665000 Administracija i upravljanje 53.906.006 54.166.349 55.360.311
A665000 11 3111 Plaća za redovni rad 39.838.000 40.050.000 40.440.561
A665000 11 311 Plaće  39.838.000 40.050.000 40.440.561
A665000 11 3121 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 450.000 550.000
A665000 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 450.000 550.000
A665000 11 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 6.295.000 6.350.000 6.450.000
A665000 11 3133 Doprinosi za zapošljavanje 717.000 730.000 720.000
A665000 11 313 Doprinosi na plaće 7.012.000 7.080.000 7.170.000
A665000 11 31 Rashodi za zaposlene 47.250.000 47.580.000 48.160.561
A665000 11 3211 Službena putovanja 500.000 540.000 550.000
A665000 11 3212 Naknade za prijevoz 1.158.000 1.220.400 1.350.000
A665000 11 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 265.000 60.000 80.000
A665000 11 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 10.000 10.000 10.000
A665000 11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.933.000 1.830.400 1.990.000
A665000 11 3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi 600.000 614.000 650.000
A665000 11 3223 Energija 832.000 860.000 900.000
A665000 11 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje 15.000 15.000 20.000
A665000 11 3225 Sitni inventar i autogume 105.000 70.000 80.000
A665000 11 3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 20.000 16.000 16.000
A65000 11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.572.000 1.575.000 1.666.000
A665000 11 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 350.000 300.000 380.000
A665000 11 3232 Usluge tekućeg i inv. održavanja 763.006 450.000 534.000
A665000 11 3233 Usluge promidžbe i informiranja 70.000 70.000 70.000
A665000 11 3234 Komunalne usluge 350.000 430.000 430.000
A665000 11 3235 Zakupnine i najamnine 70.000 70.000 70.000
A665000 11 3236 Zdravstvene usluge 10.000 15.000 180.000
A665000 11 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 50.000 50.000
A665000 11 3238 Računalne usluge 197.000 187.000 187.000
A665000 11 3239 Ostale usluge 900.000 900.000 1.100.000
A665000 11 323 Rashodi za usluge 2.760.006 2.472.000 3.001.000
A665000 11 3291 Naknade za rad povjerenstva 0 0 0
A665000 11 3292 Premije osiguranja 70.000 70.000 70.000
A665000 11 3293 Reprezentacija 80.000 60.000 60.000
A665000 11 3294 Članarine 35.000 34.949 35.000
A665000 11 3295 Pristojbe i naknade (Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom) 60.000 60.000 60.000
A665000 11 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000 55.000 55.000
A665000 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 275.000 279.949 280.000
A665000 11 32 Materijalni rashodi 6.540.006 6.157.349 6.937.000
A665000 11 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000 2.000 2.000
A665000 11 3432 Negativne tečajne razlike 2.000 2.000 2.000
A665000 11 343 Ostali financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
A665000 11 34 Financijski rashodi 4.000 4.000 4.000
A665000 11 3721 Naknade građanima i kućanstvima-školarine rashodi 20.000 20.000 20.000
A665000 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000 20.000 20.000
A665000 11 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000 20.000 20.000
A665000 11 4221 Uredska oprema i namještaj 27.500 325.000 218.750
A665000 11 4222 Komunikacijska oprema 22.000 60.000 0
A665000 11 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 42.500 20.000 20.000
A665000 11 422 Postrojenja i oprema 92.000 405.000 238.750
A665000 11 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne opreme 92.000 405.000 238.750
K665001 Informatizacija 835.000 1.381.250 1.480.625
K665001 11 3235 Licence 405.000 400.000 390.000
K665001 11 323 Rashodi za usluge 405.000 400.000 390.000
K665001 11 32 Materijalni rashodi 405.000 400.000 390.000
K665001 11 4221 Uredska oprema-informatika 430.000 981.250 1.090.625
K665001 11 422 Postrojenja i oprema 430.000 981.250 1.090.625
K665002 Obnova voznog parka 750.000 725.000 700.000
K665001 11 3235 Zakupnine i najamnine 750.000 725.000 700.000
K665001 11 323 Rashodi za usluge 750.000 725.000 700.000
K665001 11 32 Materijalni rashodi 750.000 725.000 700.000
T665003 Twinning projekt AL 13 IB FI 01
"Jačanje kapaciteta vanjske revizije" 490.000 761.000 199.000
T665003 31 3211 Službena putovanja 195.000 260.000 44.000
T665003 31  321 Naknade troškova zaposlenima 195.000 260.000 44.000
T665003 31  3237 Intelektualne i osobne usluge 265.000 465.000 100.000
T665003 31  323 Rashodi za usluge 265.000 465.000 100.000
T665003 31  3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 6.000 25.000
T665003 31  324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 25.000 6.000 25.000
T665003 31  3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 30.000 30.000
T665003 31  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 30.000 30.000
T665003 31  32 Materijalni rashodi 490.000 761.000 199.000
      SVEUKUPNO 55.981.006 57.033.599 57.739.936

Contact